Ulakbim KKPS

MADDE 1. Amaç
Bu kullanım politikası; Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) bir enstitüsü olan Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından işletilen Ulusal Akademik Ağ'ın (ULAKNET) kullanımına ilişkin usul ve esasları tespit etmek amacıyla düzenlenmiştir.

MADDE 2. Kapsam Bu kullanım politikası; tüm ULAKNET kullanıcılarını kapsar.

MADDE 3. Tanımlar Bu kullanım politikasında yeralan;

ULAKNET; ULAKBİM tarafından Türkiye Cumhuriyeti Kanunları'na ve TÜBİTAK yönetmeliklerine uygun
olarak işletilen, kullanıcı kuruluşların veri iletişimi ve elektronik haberleşme gereksinimlerinin bu belgede
belirtilen prensip ve yükümlülükler doğrultusunda karşılandığı, altyapı ve servislerin tümüne verilen isimdir.
Kullanıcı kuruluşlar; ULAKNET'i kullanmakta olan Yüksek Öğrenim Kurumları, TÜBİTAK'a bağlı Enstitüler ile tüm bu kurumlara hizmet veren ve akademik içerik sağlayan kuruluşlardan başvuruları ULAKBİM Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen kuruluşlardır. Kullanıcı kuruluşların kapsamı, TÜBİTAK Kuruluş Kanunu içeriğine veya yapılacak değişikliklere göre ULAKBİM Yönetim Kurulu onayıyla değiştirilebilir. Kullanıcılar; kullanıcı kuruluşların öğrenci, öğretim üyesi, araştırmacı ve diğer idari mensuplarıdır. Yetkilendirilmiş Kullanıcı; Kullanıcı kuruluş tarafından, kuruluşun altyapı ve kaynaklarını kullanmakla yetkilendirilmiş kullanıcılarıdır.

İmzalayan Taraf; Kullanıcı kuruluş adına bu kullanım politikasını imzalayan, kuruluşun üst yönetiminde görevli kişi veya makamdır (üniversitelerde rektör veya rektör tarafından yetkilendirilmiş rektör yardımcısı, diğer kurumlarda Genel Müdür, Kurum Başkanı, Enstitü/Birim Müdürü veya muadili). 

MADDE 4. Genel Hükümler
4.1. ULAKNET, Türkiye Cumhuriyet yasalarına ve yasalara bağlı olan yönetmeliklere aykırı faaliyetlerde bulunmak amacıyla kullanılamaz. 
4.2. ULAKNET, eğitim, öğretim, bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme, bilimsel, teknolojik ve kültürel bilginin yayılması amaçları ile kullanılmalıdır.
4.3. ULAKNET, altyapısını, bağlı donanımlarını veya yazılımlarını zarara uğratan, tahrip edici, zedeleyici veya sağlıklı çalışmasını engelleyici hiçbir girişimde bulunulmadan kullanılmalıdır.
4.4. ULAKNET, verimli ve güvenli kullanılmalıdır. Bu sebeple İmzalayan Taraf, doğrudan veya dolaylı olarak kullanıma sundukları ULAKNET servisleri için, kullanıcıları adına aşağıdaki konulara uyduğunu taahhüt eder:
a) ULAKNET aracılığı ile bilgi nakli ve erişimi, ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak sağlanır.
b) ULAKNET, kullanıcı kuruluşlarca, yetkilendirilmiş kullanıcılara adil olarak paylaştırılır.
c) ULAKNET'e, ticari olan veya olmayan, ücret karşılığı ya da ücretsiz, kullanıcı kuruluş tarafından yetki verilmemiş herhangi bir üçüncü kişi veya kuruluşun erişimi sağlanamaz. Bu amaçla 
    * E-posta sunucularının dışarıdan aktarılan (relay) posta geçişine kapalı olması,
    * Kablolu ve kablosuz ağlarda fiziksel veya yazılımsal olarak izinsiz erişimin engellenmesi,
    * Önbellekleme, tünelleme gibi yerleşke dışından ULAKNET'e erişim imkanı sağlayan servislerin güvenli yetkilendirme yöntemleri ile çalıştırılarak, İnternet üzerinden izinsiz erişimin engellenmesi,
    * Servislerin yetkilendirmelerinde kullanılan kullanıcı adı ve şifrelerinin, şifrelenmiş ortamlarda sorgulanarak üçüncü kişilerce tespit edilmesinin engellenmesi, ve benzeri yöntemler uygulanmalıdır.
d) Yeterli düzeyde sürekli bir güvenlik düzeyi sağlanmalı ve ULAKNET'in ve kullanıcı kuruluşların ULAKNET üzerinden verdikleri servislerin kullanım kayıtları en az yasal limitlerle belirlenen süre kadar saklanmalıdır.
e) Genel olarak tüm kullanıcıların bu Kullanım Politikası'na uyması sağlanmalı, gerekli teknik ve idari düzenlemeler yapılmalıdır.
4.5. Sistem ve ağ güvenliği ihlal edilmemelidir, ihlal edilmesi cezai ve hukuki mesuliyetle sonuçlanabilir. ULAKBİM bu tür ihlallerin söz konusu olduğu durumları inceler ve eğer bir suç oluştuğundan şüphe duyulursa yasa uygulayıcı ile işbirliği yapar. ULAKNET aşağıdaki amaçlarla kullanılamaz:
a) Ticari reklamlar ve haber duyuruları gibi istenmeyen mesajlar (SPAM iletiler) göndermek veya gönderilmesine olanak sağlamak;
b) Başka bir kullanıcının e-posta sunucusunu, o kullanıcının açık izni olmadan mesaj gönderme amacıyla kullanmak;
c) ULAKNET üzerindeki servis kalitesini etkileyecek, bozacak, karışıklık yaratacak trafik düzenlemeleri oluşturmak;
d) Kullanım amaçlarına uygun olmayan, müstehcen, rahatsız edici materyalin üretilmesi, erişime açılması ve dağıtılması (akademik ve araştırma amaçlı olanlar hariç);
e) Gerçek dışı, sıkıntı veya rahatsızlık verici, gereksiz korku yaratacak materyalin üretilmesi, erişime açılması ve dağıtılması;
f) İftira ve karalama mahiyetinde materyalin üretilmesi, erişime açılması ve dağıtılması;
g) Yazı, makale, kitap, film, müzik eserleri ve bunlar gibi materyalin, fikri ve sınai hakları ihlal edici mahiyette erişime açılması ve dağıtılması;
h) ULAKNET üzerinden, ulusal veya uluslararası hizmetlerin kasıtlı olarak yetkisiz kullanımı;
i) Aşağıdaki belirtilen uygulamalar
    * Başkalarının verilerini tahrip etmek;
    * Başkalarına ait kişisel bilgilere tecavüz;
    * Başkalarına ait çalışmaları bozmak, tahrip etmek;
    * ULAKNET üzerinde başkalarına kullanım olanağı vermeyecek oranda trafik yaratmak;
    * ULAKNET'in verimli çalışmasını engellediği, gereksiz trafik yarattığı için ULAKBİM tarafından ilan edilerek kullanımı yasaklanan yazılımları ve türevlerini kullanmak;
4.6. ULAKNET'in, bu politikanın 4.2 maddesinde belirtilen amaçlar dışında ticari amaçlarla kullanılması üzerinden doğrudan veya dolaylı ticari kazanç sağlanması yasaktır. Bu sebeple, ULAKNET üzerinde aşağıda belirtilen faaliyetler yapılamaz:
a) Ticari firmalara ait banner, logo veya reklam gibi içeriklerin, doğrudan veya dolaylı ticari getiri karşılığında ULAKNET ve/veya ULAKNET aracılığı ile İnternet üzerinden ulaşılacak şekilde yayınlanması,
b) Ticari reklamlar ve haber duyuruları gibi istenmeyen mesajlar (SPAM) gönderilmesi veya gönderilmesine olanak sağlanması,
c) ULAKNET'in, kullanıcılara veya üçüncü kişilere ticari getiri karşılığında kullandırılması.

MADDE 5. Hak, Yetki ve Sorumluluklar
5.1. Kullanıcı kuruluşlar ULAKNET'i kendi kullanıcılarına, bu politika ile belirlenen hükümler çerçevesinde kullandırma hakkına sahiptir.
5.2. Kullanıcı kuruluşlar ULAKNET üzerinden kendi servislerini verebilirler. Bu servisin içeriği ve veriliş şekli politika hükümlerine aykırı olamaz.
5.3. Kullanıcı kuruluşlar diğer ULAKNET kullanıcı kuruluşları ya da Avrupa Akademik Ağı'na (GEANT) bağlı kuruluşlar ile yapacakları özel akademik çalışmalar için bant genişliği tahsisi ya da trafik önceliklendirmesi talep edebilirler. Bu talepler, teknik imkanlar ölçüsünde ULAKBİM tarafından değerlendirilir.
5.4. Kullanıcı kuruluş, yerleşkesinde yeralan yurt ve lojmanlarda ULAKNET kulanımını sağlıyor ise, kullanımın bu politikanın tamamına uygun şekilde gerçekleşmesini sağlamakla yükümlüdür.
5.5. Kullanıcı kuruluşlar, ULAKNET'in sağlıklı işletilebilmesi için ULAKBİM ile işbirliği yapmakla yükümlüdür. Bu amaçla ULAKBİM, Kullanıcı Kuruluşlar'ın idari sorumlularının üyesi olduğu ulak-y[AT]ulakbim.gov.tr ve teknik sorumlularının üyesi olduğu ulak-teknik[AT]ulakbim.gov.tr e-posta listelerini işletir. Kullanıcı Kuruluşlar, ULAKBİM ile işbirliğini sürdürecek idari ve teknik sorumlularının iletişim bilgilerinin ULAKBİM'e bildirilmesinden, güncel tutulmasından ve e-posta listelerinin takip edilerek gerekli olanların kullanıcılarına duyurulmasından, önlemlerin alınmasından ve bilgi akışının sağlanmasından sorumludur.
5.6. ULAKBİM, ULAKNET'in bu politikaya uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını belirlemek, vermekte olduğu ve vereceği yeni servislerin kullanım esaslerını belirlemek amacıyla gerekli çalışmaları yapma hakkına sahiptir. Bu çalışmaların şekil ve yöntemleri alt politikalarla belirlenir. Oluşturulan alt politikalar, http://www.ulakbim.gov.tr/ulaknet/politikalar.uhtml adresinde yeralması ve ulak-y[AT]ulakbim.gov.tr ve ulakteknik[AT]ulakbim.gov.tr haberleşme listelerinde bildirilmesi ile birlikte yürürlüğe girer.
5.7. ULAKBİM bünyesinde faaliyet gösteren ULAK-CSIRT (Computer Security Incident Response Team), dış ağlardan ULAKNET'e veya ULAKNET'den dış ağlara yapılabilecek güvenlik ihlallerini önleme, gerçekleşen saldırı ve sorumlularını tespit etme ve saldırıyla karşılaşan ağın yöneticileriyle bilgileri paylaşmakla sorumludur. Kullanıcı Kuruluşlar, ULAK-CSIRT tarafından önem seviyesine göre belirlenerek talep edilen süre içerisinde istenilen bilgileri sağlamakla, gerekli önlemleri alarak güvenlik ihlalini engellemekle ve bilgi akışını sağlamakla sorumludur.

MADDE 6. Uygulama
6.1. Bu belgede yeralan kurallar, kullanıcı kuruluşlara uygulanır. İmzalayan Taraf, bağlı bulunduğu Kullanıcı Kuruluş adına, bu belgede belirtilen prensipleri ve yükümlülükleri kabul etmektedir ve uygulamakla yükümlüdür.
6.2. Kullanıcı kuruluşlar, kendi kullanıcılarının bu kurallara ve yasal düzenlemelere uygun davranmasından sorumludurlar ve gerekli tedbirleri almayı kabul ederler. Bu sebeple, kullanıcı kuruluşların bu Kullanım Politikası'na tamamen uygun şekilde kendi Kullanım Politikası Sözleşmelerini (veya esaslarını veya yönergelerini) hazırlamaları ve kullanıcılarına imza karşılığı tebliğ etmeleri tavsiye edilir. 
6.3. Kullanıcı kuruluşların kullanım politikaları ve kullanıcı kuruluş veya kullanıcıların "Yasal Sorumluluk Reddi (Disclaimer)" metinleri, ULAKBİM Kullanım Politikası'na aykırı kullanımların kabul edilebilir olduğunu göstermez.

MADDE 7. Yürütme
ULAKNET'in bu Kullanım Politikası'na uymayan kullanımı durumunda ULAKBİM, uygunsuz kullanımın yoğunluğuna, verilen zararın boyutuna ve tekrarına göre aşağıdaki işlemlerin bir ya da birden fazla maddesini, sıra ile ya da sırasız uygulayabilir;
    * Kullanıcı Kuruluş'un teknik ve/veya idari makamları sözlü veya yazılı olarak uyarılır.
    * Kullanıcı Kuruluş'un ULAKNET erişimi, sınırlı veya sınırsız süre ile kısıtlanabilir veya engellenebilir.
    * Adli yargı mekanizmaları harekete geçirilebilir.
İmzalayan Taraf, ULAKBİM'in yasal ve teknolojik gelişmeleri gözönünde tutarak bu Kullanım Politikası'nı kısmen değiştirebileceğinden haberdardır ve bunu açıkça kabul eder. Değiştirilen Kullanım Politikası, http://www.ulakbim.gov.tr/ulaknet/kullanim-politikasi.uhtml adresinde yeralması ve ulak-y[AT]ulakbim.gov.tr ve ulak-teknik[AT]ulakbim.gov.tr haberleşme listelerinde bildirilmesi ile birlikte yürürlüğe girer. Yapılan değişikliklerle birlikte ULAKBİM bu Kullanım Politikası'nı üç yılda bir yeniden hazırlar ve yenilenen politikayı İmzalayan Taraf imzalar. Yeni politika imzalanana kadar, süre gözetilmeksizin, en son imzalanan politika ve belirtilen yöntemlerle duyurularak yapılan değişiklikleri geçerlidir. İmzalayan Taraf ULAKBİM'in Kullanım Politikası'nı tam olarak anladığını, tanıdığını, uyacağını kabul eder.

İmzalayan Taraf

Tarih:
Ad, Soyad, Ünvan:
İmza:

Ulakbim tarafından belirlenen kullanım politikalarına aşağıdaki linkten erişilebiir. 
http://www.ulakbim.gov.tr/ulaknet/kullanim-politikasi.uhtml

Ulaknet Kabuledilebilir Kullanım Politikası Sözleşmesine aşağıdaki linkten erişilebilir. 
http://www.ulakbim.gov.tr/ulaknet/kullanim-politikasi2007.pdf