Siber Olaylara Müdahale

Siber Olaylara Müdahale Ekibi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 27.11.2014 tarih ve 11924119-719/84 sayılı yazısına istinaden Rektörlük onayı ile 12.12.2014 tarihinde Daire Başkanlığımız bünyesinde teşekkül edilmiştir.

Kurumsal SOME’ler kurumlarına doğrudan ya da dolaylı olarak yapılan veya yapılması muhtemel siber saldırılara karşı gerekli önlemleri alma veya aldırma, bu tür olaylara karşı müdahale edebilecek mekanizmayı ve olay kayıt sistemlerini kurma veya kurdurma, Üniversitemizde yeralan sistemlerinin veya bu sistemlerde tutulan veya işlenen verilerin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğinde meydana gelme riski bulunan veya meydana getiren siber olayın kaynağını, nedenlerini ve sonuçlarını tespit ederek siber olayın devam etmesini, tekrarını veya zarar vermesini önleyen çalışmalar yapmakla yükümlüdür.

Üniversitemiz Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME),  11 Kasım 2013 tarihli ve 28818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin Kuruluş, Görev ve Çalışmalarına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca Kurumsal SOME kurma yükümlülüğü olan kurumlar için “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı” tarafından hazırlanan “Kurumsal SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi” esaslarına göre kurulmuş olup bu kapsamda çalışmalarını yürütmektedir.

USOM Güvenlik Güncellemeleri ve Zafiyetleri


SOME (Siber Olaylara Müdahale Ekibi) Hizmetleri / Prosedürü

Ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit eden siber saldırılar, kamu hizmet sunumuna zarar vermektedir. Bu kapsamda, siber saldırılara erken müdahale edilerek sistemlerin saldırılara karşı korunması ve eğitim hizmetlerinin aksamaması için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) birimi kurulmuştur.

SOME Ekibi:

 • Kurumsal bilişim sistemleri güvenlik testlerinin yaptırılması,
 • İz kayıtlarını merkezi olarak yönetilmesi,
 • Siber olay öncesi, esnası ve sonrasındaki görev ve sorumlulukları ile Üniversitemizin diğer birimlerle ilişkilerini düzenlenmesi,
 • Siber olay yönetim talimatlarının (siber olay müdahale, siber olay bildirim süreci vb.) hazırlanması,
 • USOM tarafından önerilen/düzenlenen toplantı ve etkinliklere katılım sağlayarak yaşanan siber olaya ilişkin iş ve işlemlerin detaylı bir şekilde anlatıldığı siber olay müdahale raporunun hazırlanması

 

Üniversitemiz Siber Olaylara Müdahale Ekibi

 • Mustafa NARMANLI
 • Altay PAÇACIOĞLU
 • M.Çağrı AKSU
 • Hasan GÜNDÜZ
 • Faruk ALTUN
 • Mesut DEDE

 

Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) İletişim

 [email protected]

 0 466 215 10 00